دومینو - فرشید محمدی

مدرسه مجازی

اسلاید 8 اسلاید اسلاید 2 اسلاید 1 اسلاید 7 اسلاید 6
 
Grand Design

از موفق ترين روشهاي اطلاع رساني بيان تصـويري است
امروزه اين روش با تکـــــــيه بر دانــــــش فنــــي ، ابـزاری کارآمد
ميباشد ، ما کوشيده ايم . تا با بـکار گيري کادري مجرب و
اســـتفــــــاده از بـروز تــــــرين سيــــــســــتمهـــــــــاي نرم افـــــــــــزاری و سخت افزاری با شما در فعاليت هاي شما هم قدم باشيم